Joomla 2.5

twilight2.jpg3.jpgtwilight1.jpg

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ RAJono SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS

vidaus tvarkos taisyklės

 

 

1. Bendroji dalis

 

            1.1. VšĮ  Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės (toliau – ligoninės) vidaus tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais ir reglamentuoja pacientų kreipimosi į ligoninę tvarką, nemokamų paslaugų nomenklatūrą ir asortimentą, jų teikimo tvarką, pacientų teises ir pareigas ligoninėje, pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarką, ginčų ir konfliktų tarp ligoninės ir pacientų sprendimo tvarką, informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką, ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarką, įstaigos administracijos, kitų pagalbinių tarnybų darbo laiką, darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatas, paciento turimų vertybių (dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų) registravimo bei saugojimo tvarką.

            1.2. Visas ligoninės personalas, pacientai ir visi lankytojai privalo laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių. Klausimus, susijusius su vidaus tvarkos taisyklių pažeidimu, sprendžia ligoninės administracija.

 

 

2. Pacientų kreipimosi į ligoninę tvarka

 

            2.1. Pacientai kreipiasi į ligoninę savo laisvu apsisprendimu. Pacientai į ligoninę guldomi per priėmimo skyrių.

2.2. Draudžiama paguldyti į ligoninę asmenį be jo sutikimo.

2.3. Draudžiama paguldyti į ligoninę nepilnametį ar neveiksnų asmenį be jo įstatyminių atstovų sutikimo.

2.4. Paciento ar jo įstatyminių atstovų sutikimo nereikia:

2.4.1. kai yra grėsmė asmens gyvybei ir jis pats dėl to negali tokio sutikimo duoti;

2.4.2. kai yra grėsmė nepilnamečio ar neveiksnaus asmens gyvybei, o jo įstatyminių atstovų negalima greitai surasti;

2.4.3. kitais įstatymų numatytais atvejais.

            2.5. Jeigu pacientas atvyksta į ligoninę gydytis su gydytojo siuntimu, būtina turėti šiuos dokumentus:  

2.5.1. Pasą ar jį pakeičiantį, asmenį identifikuojantį dokumentą;

2.5.2. SODROS pažymėjimą arba privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą;

2.5.3. Esantys Darbo biržos  įskaitoje – tai patvirtinantį dokumentą;

2.5.4. Pensininkai – pensininko pažymėjimą;

2.5.5. Nedarbingumo pažymėjimą – jei jis buvo išduotas.

2.6. Kreipiantis dėl būtinosios pagalbos, gydytojo siuntimas nebūtinas.

            2.7. Apie kiekvieną į ligoninės priėmimo skyrių besikreipusį pacientą pažymima ligonių registravimo priėmimo skyriuje apskaitos žurnale (f 001/a). Kiekvienam stacionarizuotam pacientui užvedama gydymo stacionare ligos istorija (f 003/a).

 

 

3.  Nemokamų paslaugų nomenklatūra, asortimentas ir jų teikimo tvarka

 

            3.1. Nemokamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas kompensavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo, sveikatos priežiūros įstaigų įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

            3.2. Planiniams pacientams, atvykusiems į ligoninę su siuntimu, paslaugos teikiamos nemokamai.

            3.3. Būtinoji pagalba visiems pacientams teikiama nemokamai.

            3.4. Pacientams, atvykusiems be siuntimo, mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos įstatymų nustatyta tvarka.

           

 

4. Pacientų teisės

 

            4.1. Pacientai turi lygias teises į sveikatos priežiūrą ligoninėje, nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ir pažiūrų.

            4.2. Pacientui turi būti suteikta kvalifikuota asmens sveikatos priežiūra. Gydytojai ir slaugos darbuotojai turi gerbti pacientų teises.

            4.3. Jeigu ligoninės galimybės neleidžia visų pacientų gydyti vienu metu, gydytojo pasirinktas medicinos pagalbos teikimo eiliškumas turi būti mediciniškai pagrįstas ir nediskriminuoti pacientų.

            4.4. Jeigu tolesnis paciento buvimas ligoninėje mediciniškai nepagrįstas, prieš išrašant jį į namus ar perkeliant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, turi būti paaiškinta, kodėl priimtas toks sprendimas.

            4.5. Pacientams turi būti suteikiama mokslu pagrįsta asmens sveikatos priežiūra.

4.6. Būtinoji medicinos pagalba pacientui turi būti suteikta neatidėliotinai. Jeigu ligoninėje greitai suteikti reikalingą būtinąją medicinos pagalbą nėra galimybių, ligoninės administracija ar gydytojas, į kuriuos kreipiasi pacientas, turi informuoti jį apie priežastis ir laiką, kurį pacientas turės laukti, kol jam bus suteikta būtinoji medicinos pagalba ligoninėje. Jeigu ligoninėje reikiamos medicinos pagalbos nėra galimybių suteikti, ligoninės administracija ar gydytojas turi informuoti pacientą, kur jis gali gauti būtinąją medicinos pagalbą. Prireikus ligoninė savo lėšomis privalo pervežti pacientą į kitą sveikatos priežiūros įstaigą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

4.7. Pacientas turi teisę pasirinkti ligoninės gydytoją ir slaugos darbuotoją. Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

4.8. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie ligoninėje teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti. Pacientas informuotas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją. Pacientas informuojamas apie ligoninės vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu ligoninėje. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą.

4.9. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informacija pacientui pateikiama jam suprantama forma paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neturi būti pateikta pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą turi būti pažymima jo ligos istorijoje.

4.10. Pacientui pageidaujant, jam turi būti pateikta ligos istorija ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ligos istorijoje.

4.11. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas privalo paaiškinti pacientui įrašų ligos istorijoje reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti, paaiškinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas.

4.12. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams turi būti pateikta jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, turi vadovautis nepilnamečio paciento interesais.

4.13. Nepilnametis pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu turi informuoti nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai turi būti informuojami jo tėvai ar globėjai.

4.14. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.

4.15. Pacientas gali būti panaudotas mokymo procese, moksliniuose ar medicinos bandymuose tik gavus jo raštišką sutikimą. Jeigu pacientas yra nepilnametis, tokį sutikimą duoda vienas iš tėvų ar įstatyminis atstovas ir rajono, miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba.

4.16. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Jeigu pacientas atsisako siūlomo gydymo, slaugos ar siūlomos kitos sveikatos priežiūros ir Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato, kad pacientas gali būti gydomas be jo sutikimo, esant galimybei, pacientui turi būti pasiūlytas kitoks gydymas ar kitokios sveikatos priežiūros paslaugos.

4.17. Nepilnametis pacientas turi būti informuotas apie gydymą ir, jeigu jis pagal savo amžių ir išsivystymo lygį gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą (apie tai sprendžia gydantis gydytojas), nepilnametis negali būti gydomas prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip.

Gydytojas turi parinkti gydymo metodus, labiausiai atitinkančius nepilnamečio interesus.

4.18. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą, jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios ir gresia rimtas pavojus jo gyvybei ar sveikatai, tokia medicinos pagalba turi būti suteikta ir be paciento sutikimo.

4.19. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

4.20. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą, kuriai yra būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas, ji gali būti teikiama ir be įstatyminio atstovo sutikimo, jei jo negalima gauti laiku arba įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančio gydytojo ar slaugos darbuotojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai turi būti pažymima paciento ligos istorijoje.

4.21. Jeigu paciento įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą gydymui, kuris nėra skubus, o gydančio gydytojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam gydymui sutikimą turi teisę duoti ligoninės medicinos etikos komisija ar Lietuvos medicinos etikos komitetas. Į šią komisiją ar komitetą turi kreiptis ligoninės administracija ar gydantis gydytojas.

4.22. Nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į ligoninės administracijos darbuotoją, atsakingą už sveikatos priežiūrą ligoninėje. Administracijos darbuotojas per penkias darbo dienas privalo atsakyti į paciento kreipimąsi.

4.23. Pacientas turi teisę apskųsti ligoninės veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

4.24. Pacientai turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama ligos istorijai pacientų sutikimu ir jei, gydančio gydytojo nuomone, tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.

4.25. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

4.26. Sutikimas nėra būtinas, jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

 

 

5. Pacientų pareigos

 

            5.1. Pacientas privalo:

            5.1.1. turėti pasą, socialinio draudimo pažymėjimą;

            5.1.2. laikytis ligoninėje ir kiekviename skyriuje nustatyto režimo;

            5.1.3. palaikyti tvarką ir švarą visose ligoninės patalpose;

            5.1.4. nedrumsti ramybės;

            5.1.5. rūpestingai elgtis su ligoninės įrenginiais ir inventoriumi (pacientas materialiai atsako už tyčia sugadintą ligoninės inventorių).

5.1.6. Laiku susimokėti už suteiktas mokamas paslaugas.

5.1.7. Pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu.

5.1.8. Laikytis asmens higienos reikalavimų.

            5.1.9. Pateikti gydytojui prašant reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą.

5.1.10. Informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą.

5.1.11. Laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

            5.2. Pacientui draudžiama:

            5.2.1.  savavališkai išeiti iš ligoninės skyriaus, kuriame pacientas gydomas;

            5.2.2. rūkyti ligoninės patalpose ir koridoriuose, laikyti ir gerti svaiginamuosius gėrimus, vartoti narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas;

            5.2.3.  turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą;

            5.2.4.  vartoti vaistus be gydytojo žinios;

            5.2.5.  naudotis laisvų lovų patalyne;

            5.2.6. elgtis nesaugiai savo ir aplinkinių atžvilgiu (sėdėti ant palangės ir kt.).

 

 

6. Pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens

sveikatos priežiūros įstaigas tvarka

 

            6.1. Pacientai ligoninės skyriuose lankomi kasdien (darbo dienomis nuo 1700 val. iki 1900 val., nedarbo ir švenčių dienomis nuo 1100 val. iki 1300 val.).

            6.2. Lankytojams draudžiama:

            6.2.1. eiti į ligoninės skyrių su lauko drabužiais;

            6.2.2. rūkyti ligoninės patalpose;

            6.2.3. šiukšlinti ir triukšmauti;

            6.2.4. pacientus išvesti ir išsivežti už ligoninės skyriaus ribų be medicinos personalo sutikimo;

            6.2.5. karantino metu lankyti pacientą;

            6.2.6. turėti su savimi arba nešti pacientui šaunamąjį ar šaltąjį ginklą;

            6.2.7. nešti pacientams svaigalų, rūkalų, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.

            6.3. Karantino metu maisto produktai, perduodami pacientams, privalo būti tvarkingai supakuoti ir tinkami vartoti, ant pakuotės užrašyta paciento pavardė, skyrius, palata.

            6.4.  Apie išrašymą į namus ar perkėlimą į kitą sveikatos priežiūros įstaigą pacientui turi būti pranešta prieš 24 val. (išskyrus atvejį, kai pacientas skubiai perkeliamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą būtinąjai pagalbai suteikti).

            6.5. Paciento dokumentai (medicinos dokumentų išrašas - 027/a, nedarbingumo pažymėjimas, pažymos ir kt.) išrašymo ar perkėlimo dieną turi būti sutvarkyti iki 1200 val.

           

 

            7. Ginčų ir konfliktų tarp ligoninės ir pacientų sprendimo tvarka

 

            7.1. Iškilus ginčui ar konfliktui tarp ligoninės personalo ir paciento, visi klausimai sprendžiami su skyriaus vedėju ir vyresniąja slaugos administratore. Skyriaus vedėjas apie ginčą ar konfliktą nedelsdamas informuoja ligoninės administraciją.

            7.2. Nepatenkintas pacientas turi teisę kreiptis į ligoninės  administraciją.

            7.3. Į paciento klausimus turi būti atsakyta per 5 darbo dienas, jei problema skubi - nedelsiant.

            7.4. Pacientas turi teisę apskųsti ligoninę įstaigos steigėjui, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

 

 

8. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems teikimo tvarka

 

            8.1. Informacija pacientui teikiama jo prašymu.

            8.2. Teikdamas informaciją apie gydymą, gydytojas turi:

            8.2.1. suprantamai paaiškinti specialius medicinos terminus;

            8.2.2. paaiškinti pacientui apie pačią ligą, jos gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius jo atsisakius.

            8.3. Apie pacientui suteiktą informaciją, jo apsisprendimą dėl gydymo, siūlomo gydymo atsisakymą ir supažindinimą su galimomis pasekmėmis pažymima ligos istorijoje, pasirašo gydantis gydytojas ir pacientas arba jam atstovaujantis asmuo.

            8.4. Informaciją apie sveikatos būklę pacientui ar jo artimiesiems (sutuoktiniui, vaikams ar globėjams) teikia gydantis gydytojas ar skyriaus vedėjas, o budėjimo metu - budintis gydytojas. Informacija negali būti teikiama be paciento sutikimo, išskyrus įstatymais nustatytas išimtis.

            8.5. Nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams informacija turi būti pateikta suprantamai. Nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų atvejais, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, turi vadovautis nepilnamečio paciento interesais.

            8.6. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai turi būti informuoti jo tėvai ar globėjai.

 

 

9. Ligos istorijų ir kitų medicininių dokumentų išrašų

išdavimo pacientams ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka

 

            9.1. Pacientui pageidaujant, jam turi būti pateikta ligos istorija ar kiti medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei. Apie tai sprendžia  gydytojų konsiliumas ir pažymi ligos istorijoje (2-ame ligos istorijos puslapyje “Ypatingi atvejai”).

            9.2. Pacientui pageidaujant, jo lėšomis padaromos ligos istorijos ir kitų medicininių dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

            9.3. Ligos istorijų ar kitų medicininių dokumentų kopijos išduodamos tik pačiam pilnamečiui pacientui  ar nepilnamečio tėvams arba globėjams.

            9.4. Medicininiai dokumentai policijai, prokuratūros darbuotojams, advokatams, teisėjams išduodami, gavus iš jų oficialų paklausimą apie paciento būklę, gydymą ar pan. Šis paklausimas registruojamas ligoninės administracijoje. Atsakymą tvirtina gydęs gydytojas, skyriaus vedėjas ir ligoninės vadovas ar jo pavaduotojai gydomajam darbui. Atsakymas parengiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

            9.5. Asmuo, atvykęs iš prokuratūros ar kitų teisėtvarkos organų ir pageidaujantis medicininių dokumentų apie pacientą be oficialaus raštiško prašymo privalo pateikti ir dokumentą, liudijantį, kad jis tikrai yra tos institucijos atstovas. Paciento ligos istoriją ar ambulatorinę kortelę, reikalingą baudžiamajai bylai ar teismui, archyvo darbuotojai išduoda tik ligoninės administracijai leidus. Archyvo registracijos žurnale turi būti pažymėta, kad atiduotas toks dokumentas (įstaigos pavadinimas, adresas, pareigūno duomenys ir parašas, dokumento pavadinimas, lapų skaičius ir  išdavimo data).

            9.6. Nakties metu ar nedarbo bei švenčių dienomis policijai ar kitiems teisėsaugos organams, besikreipiantiems į gydantį ar budintį gydytoją dėl paciento (nukentėjusiojo) būklės ir sužalojimo sunkumo, dokumentai išduodami tokia tvarka:

            9.6.1. pareigūnas pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra teisėsaugos organų darbuotojas;

            9.6.2. gydytojas išduoda medicinos dokumentų išrašą - 027/a (toliau - išrašas), kuriame lietuvių kalba parašo diagnozę, nurodo ligonio būklę, sužalojimo ar traumos pobūdį, aiškiai pasirašo ir parašą patvirtina asmeniniu spaudu; jeigu pacientas hospitalizuotas, išrašą išdavęs gydytojas pažymi ligos istorijoje (data, pareigūno vardas, pavardė, pareigos ir parašas).

            9.7. Jeigu pacientas apžiūrėtas, tirtas priėmimo skyriuje, jam nustatyta diagnozė, suteikta pagalba ir jis siunčiamas į namus tęsti ambulatorinio gydymo, ligonį apžiūrėjęs gydytojas asmens ambulatorinio gydymo priėmimo skyriuje apskaitos kortelėje F Nr.025-1/aLK  aprašo ligonio būklę, sužalojimo pobūdį, atliktus tyrimus bei jų rezultatus, diagnozę ir aiškiai nurodo, kur pacientas siunčiamas.

Tokiu atveju, teisėtvarkos pareigūnams išduodant išrašą, aprašymas apie pacientą žurnale ir duomenys išraše turi būti vienodi. Gydytojas, išdavęs išrašą, priėmimo skyriaus registracijos žurnale pažymi, kada (nurodo laiką ir datą) ir kam išduota pažyma apie paciento būklę.

            9.8. Jeigu prašoma informacijos apie pacientą po ilgesnio laiko (savaitės ir t.t.), o gydęs gydytojas nedirba, išrašą išduoda skyriaus, kuriame gydėsi pacientas, vedėjas. Išrašą patvirtina ligoninės vadovas ar pavaduotojas. Jis registruojamas ir pažymima, kad tai yra nuorašas iš medicininių dokumentų ar registracijos žurnalo.

            9.9. Visą registruotą išrašą pildo tik vienas asmuo ir pasirašo gydęs gydytojas, skyriaus vedėjas ir ligoninės vadovas ar pavaduotojas.

 

 

10. Ligoninės, ligoninės administracijos ir kitų pagalbinių

tarnybų darbo laikas

 

            10.1. Ligoninė dirba ištisą parą be poilsio dienų.

            10.2. Ligoninės administracija dirba pagal grafiką nuo 700 val. iki 1545 val.,  (pertrauka pailsėti ir pavalgyti – nuo 1200 iki 1245 val.).

            10.3. Kitų ligoninės struktūrinių padalinių personalo darbo laikas nustatomas pagal ligoninės vadovo tvirtinamus grafikus.

            10.4. Ligoninės stacionaro skyriuose ir kituose padaliniuose darbuotojui draudžiama palikti darbo vietą, kol atvyks jį keičiantis asmuo. Neatvykus į darbą keičiančiam darbuotojui, apie tai pranešama vyriausiajam budinčiam gydytojui, skyriaus vedėjui ar vyresniajai slaugos administratorei. Darbo trukmė, darbo dienų savaitė nustatoma įstatymų nustatyta tvarka.

                       

 

11. Darbo saugą reglamentuojančių norminių aktų nuostatos

 

            11.1. Už  darbo saugą atsako darbdavys.

            11.2. Darbo aplinka ir darbo vietos turi atitikti Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo reikalavimus.

            11.3. Ligoninės administracija privalo taip organizuoti darbus ir sudaryti tokias sąlygas, kurios skatintų darbuotojus laikytis saugos darbe reikalavimų.

            11.4. Visi darbuotojai privalo vilkėti specialią darbo aprangą.

            11.5. Visi ligoninės darbuotojai privalo segėti identifikacines korteles, kuriose būtų nurodytas darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, skyrius.

            11.6. Atskiruose skyriuose speciali apranga ir avalynė turi atitikti saugaus darbo, priešgaisrinės apsaugos, darbo higienos, sanitarinio-epideminio režimo taisyklėse išdėstytus reikalavimus.

 

 

12. Paciento turimų vertybių (dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir

pinigų) registravimo bei saugojimo tvarka

 

            12.1. Brangius daiktus ir pinigus pacientas perduoda ligoninės priėmimo skyriaus bendrosios praktikos slaugytojai. Ji užpildo brangių daiktų saugojimo aktą (4 egzemplioriais). Su jais susipažinęs, pacientas pasirašo. Vienas akto lapas įklijuojamas į ligos istoriją.

            12.2. Vertybes, kartu su antruoju akto egzemplioriumi, priėmimo skyriaus vyresnioji slaugos administratorė pristato į buhalterijos skyrių, kasininkei, kuri ant ketvirtojo  egzemplioriaus pasirašo. Šis egzempliorius saugomas vyresniosios slaugos administratorės, kol pacientas ar juridiškai įgaliotas asmuo atsiims vertybes. Vertybės, pinigai ir dokumentai saugomi seife. Trečiasis akto egzempliorius atiduodamas pacientui.

            12.3. Išrašant pacientą, jis ar jo įgaliotas asmuo kreipiasi į buhalteriją ir atsiima saugotus daiktus bei 2-ąjį akto egzempliorių. Atsiėmęs pasirašo.

            12.4. Jeigu pacientas be sąmonės ar šoko būsenos, vertybes, pinigus paima ligoninės priėmimo skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja ir, dalyvaujant gydytojui, užpildo vertybių saugojimo aktą. Aktą pasirašo abu.

            12.5. Apie saugoti paimtas vertybes ir saugojimo vertybių akto užpildymą pažymima 2-ame ligos istorijos puslapyje, skyriuje “Kitos žymos”.

            12.6. Už neatiduotus saugoti brangius paciento daiktus ir pinigus, ligoninė neatsako.

 

 

                                                  _____________________

2012 VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė